کیفیت تابلوهای شهری منتقدی ندارد/ نظارت بر محتواهای تبلیغاتی

کیفیت تابلوهای شهری منتقدی ندارد/ نظارت بر محتواهای تبلیغاتی

برزین ضرغامی با رد هر گونه انتقاد نسبت به کیفیت تابلوهای شهری بیان کرد شورای تبلیغات فرهنگی سازمان زیباسازی شهر تهران به صورت مرتب کیفیت و محتوای آثار را بررسی می کند.

ادامه خواندن کیفیت تابلوهای شهری منتقدی ندارد/ نظارت بر محتواهای تبلیغاتی